Nakit ve Varlık Yönetimi

Dijital dönüşümle beraber; finans teknolojisi veya fintech, finansal hizmetlerin sunumunda veya kullanımında geleneksel finansal yöntemleri yeni teknoloji ile birleştirerek rekabet avantajı elde etmede önemli bir değişken durumuna gelmiştir. Business Central gibi yeni nesil ERP programlarında teknolojinin önemi kadar yasal mevzuat ve finansal operasyon gereksinimleri karşılayan lokal çözümlerin şirketlere katkısı daha hızlı, daha anlaşılır ve raporlanabilir olması da zorunluluk haline gelmiştir. Microsoft Dynamics 365 Business Central Nakit ve Varlık Yönetimi modülüne ve Microsoft Dynamics NAV Nakit ve Varlık Yönetimi modülüne yakından bakalım. 

Yerel ihtiyaçların ve finansal operasyonel gereksinimlerin Business Central gibi uluslararası bir ERP programı ile çözülmesinin şirketlere katacağı en önemli fayda, yasal mevzuatlara tam uyumla beraber teknolojinin yardımıyla uçtan uca finansal operasyonların yönetilmesi ve muhasebe ile tümleşik yapısı ile birlikte şirketlere ve kullanıcılara doğru ve zamanında karar almada, stratejik tahmin bulunmada esneklik ve netlik sağlamasıdır.

Finansal Kiralama Yönetimi

Son 20 yılda finansal yöntemlerin gelişmesiyle birlikte, Leasing-Finansal Kiralama yöntemi şirketlerin kapital (araç, makine) alımında yüksek sabit maliyetlerinin düşmesine, taksitlendirilip nakit akışını daha kolay yönetilir olmasına büyük katkı sağlamıştır. Leasing-Finansal Kiralama yöntemi sabit kıymet yönetimi, nakit akışı, sözleşme yönetimi, faiz tahakkuk takibi gibi gereksinimler tek çatı altında takip edilmelidir. Dynamics NAV finansal kiralama modülü ile işlerinizi kolaylaştırın. 

 • Finansal kiralama sözleşmesinin ve ödeme planının takibi
 • Girilen ödeme planının nakit akışı modülüne yansıtılması
 • Tahakkuk, kur değerleme ve faiz faturalarının girişinin yapılabilmesi
 • Birden fazla sabit kıymet kartı üzerine edinme maliyetlerinin girişi
 • Faiz tahakkuklarının demirbaşa ek maliyet ve gider olarak yazılabilmesi imkanı

Banka Kredileri

Banka kredileri, ödeme planlarının yapılandırılıp, esnek bir şekilde yönetilmesinin, nakit akışının kontrollü ve sağlıklı bir şekilde oluşmasının, finans ve muhasebe departmanları olduğu kadar yönetim kademesini de ilgilendiren ve ayrı bir başlıkta takip edilmesi zorunlu olan en önemli finansal enstrümanlardan biridir. Dolayısıyla banka kredisi kullanan şirketler, sadece muhasebe kaydı ile değil, uçtan uca tümleşik bir modül yapısıyla ilerlemesi hem kontrolün ve takibin kolaylaşmasına hem de kullanıcılar için raporlanabilir bir veriye ulaşmasını sağlar. Dynamics NAV banka kredileri modülü ile işlerinizi kolaylaştırın. 

 • Banka Kredi ve Ödeme Planı tanıtımlarının yapılması
 • Kredi kullanımı ile tahakkuk kayıtlarının muhasebeleştirme süreci
 • Kredi ödemelerinin hesaplanması ve ödemelerin muhasebeleştirme süreci
 • Kredi ödeme planlarının Nakit Akışına dahil edilmesi

Teminat Yönetimi

Ticaretin ve kapital akışının çok hızlandığı günümüzde risk yönetimi çok önemli bir konu haline gelmiştir. Potansiyel finansal riskler ve şirketlerin ileriye yönelik stratejik karar alma ihtiyaçları; teminat alma-verme-takip etme gibi operasyonların tümleşik bir yapıda monitör edilip buna göre aksiyon alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Dynamics NAV teminat yönetimi modülü ile işlerinizi kolaylaştırın. 

 • Teminat kart yapısının Alınan ve Verilen olarak tanımlanması
 • Teminat türlerinin (Nakdi, Gayri Nakdi, mektup, LC, İpotek vb.) olarak ayrıştırılabilmesi
 • Teminat üzerinde müşteri ve satıcı bilgilerinin tutulması
 • Teminat baz alınarak istenilen türdeki teminatlara ait bilanço dışı hesaplarda muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • İstenilen türdeki teminat bilgilerinin, Müşteri Kredi Limitine dahil edilmesi
 • Dynamics NAV ve Business Central üzerinde yer alan İş Akışı modülü üzerinden onaylama sistemi

Kambiyo Senetleri

Türkiye’de en çok kullanılan ödeme türlerinden biri olan çek/senet işlemleri, Türk ticaret süreçlerinin olmazsa olmazlarından biridir. Türkiye’ye göre özelleştirilmiş bu ödeme yöntemleri tüm ERP programlarının en önemli lokalizasyon konusudur. Dynamics NAV kambiyo senetleri modülü ile işlerinizi kolaylaştırın. 

 • Alınan Çek ve Senet kartlarının ciro edilen/orijinal sahiplik ayrımının yapılabilmesi
 • Çek/senet kartı oluşturmadan doğrudan Bordro üzerinden hızlı çek/senet girişi
 • Çek/senet Bordrosu ve devamında ilgili muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Tür ve portföylerine göre Çek/Senet raporlamasının alınması
 • Çek/Senet bilgilerinin Nakit Akışı modülüne bağlantısı sağlanmıştır.
 • Çek/Senet bilgilerinin, Müşteri Kredi Limitine dahil edilmesi sağlanmıştır.

Ödeme Planı

Sürekli değişen finansal koşulların etkisiyle ödeme ve tahsilat yöntemleri giderek değişken bir hal almaktadır. Birkaç ödeme yöntemi ve şartlarıyla çalışan şirketler artık giderek fatura bazlı değişebilen taksitli ve uzun dönemli ödeme planları sunmakta ve bu şekilde rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadır. Bu ödeme planlarının takibi, diğer departmanlara etkisi ve raporlanması, özellikle Türkiye’de zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dynamics NAV ödeme planı modülü ile işlerinizi kolaylaştırın. 

 • Müşteri veya satıcı kartlarında, tek bir vade tanımı yerine birden fazla vadeye sahip ödeme şartlarının tanımlanabilmesi
 • Nakit akışının parçalı ödeme planına göre müşteri/satıcı hareketlerinin dahil edilmesi
 • Sipariş/faturalama anında ödeme planının belge bazlı değiştirilebilmesi

Nakit Akışı/Bütçe

Bir şirketin başarılı olduğunun en önemli göstergesi kar etmek olmasına karşın, tek başına kar etmek günümüz finansal dünyasında yeterli değildir. Şirketlerin kar etmesine karşın doğru ve sağlıklı bir nakit akışının olmaması, ödemeler dengesinin bozulmasına, dolayısıyla gereken üretim/hizmeti sağlayamamasına neden olabilir. Bu yüzden eskiden görece büyük firmaların kullandığı bu yapı, şu anda tüm şirketlerin yöneldiği bir yöntem haline gelmiştir. Doğru kredi kullanımı, doğru satın alma ve satış zamanı, ödemelerin veya tahsilatların nasıl-ne zaman yapılması gerektiğini iyi belirlemek, rekabet avantajı sağladığı gibi şirket büyümelerinin veya karlılığın doğru yönlendirilmesini sağlar.

Nakit Akışıyla beraber düşünülmesi gereken bütçelendirme, şirketlerin neye ne zaman nasıl yatırım veya harcama yapılacağını önceden belirlemesi, gereksiz harcama veya öngörülemeyen yatırımların kontrol altına alınmasını sağlar. Bütçe gider bacağında yapıldığı gibi, gelir bacağında da uygulanırsa gerek çalışan KPI’larının hesaplanmasında, gerekse şirket içi hedeflerin açıkça belirtilip finansal kurumsal kültürün oturmasını sağlar. Dynamics NAV nakit akışı modülü ile işlerinizi kolaylaştırın. 

B2F’nin geliştirerek sunduğu Microsoft Dynamics 365 Business Central Nakit Akışı/ Bütçe modülü ihtiyaçlarınızı karşıladığı gibi proaktif strateji uygulamanız için gereken verileri size sunar.

 • Vadeli Alacak ve borç hesaplarını
 • Bekleyen satın alma veya satış siparişlerini
 • Alınmış veya verilmiş çek/senet, sabit kıymetleri
 • Satış ve satın alma hedeflerini
 • Sınırsız masraf merkezi kullanarak departman-personel-lokasyon vb. kırılımlarda bütçe yapabilme imkanı sağlar.
 • Herhangi bir belgeye bağlı kalmaksızın bağımsız gelir gider kalemlerini kullanarak doğru bir nakit akışı öngörüsü sunar.
 • Girilen bütçe değerlerinin nakit akışına yansıması sağlanır.
 • Girilen bütçe değerlerinin Maliyet Muhasebesi ve Finansal Raporlamasını sağlar.
 • Beklenen ve gerçekleşen karşılaştırmasını yapar.

Blog Yazılarımız

Merak ettiğiniz diğer içeriklerimiz için blog yazılarımıza göz atın.